Mgr. Petra Urbancová

fyzioterapie - podologie - shiatsu
telefon: 732 405 049
5. května 660, 252 41 Dolní Břežany

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Petra Urbancová
IČ: 76646696
Ve Vilkách 87/11
353 01, Mariánské Lázně - Hamrníky

Webové stránky, ke kterým se tyto podmínky zpracování vztahují:
www.purehab.cz

Tímto textem Vás musíme informovat o tom, jakým způsobem budou zpracovány Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady [EU] 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [dále „GDPR“].


A - Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pracujeme s následujícími informacemi:

Osobní údaje, které nám předáte, když nás osolovíte prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách.

Osobní údaje, které zpracováváme, když od nás odebíráte naše služby nebo dodané výrobky. Osobní údaje se mohou lišit dle toho, jaké služby nebo produkty od nás odebíráte. Jde o Vaše kontaktní údaje, adresní údaje, údaje potřebné pro vystavení faktury a zajištění fungování vzájemného smluvního vztahu. Informace od Vás můžeme získávat v průběhu existence smluvního vztahu, prostřednictvím formulářů na webu, či prostřednictvím další komunikace s Vámi, při uzavírání smluv aj.

Osobní údaje, které získáváme od třetích stran, jež jsou implementovány na našich webových stránkách. Může se konkrétně jednat o:

 • Informace získané z Google Analytics a jiných nástrojů, který provozuje společnost Google Ireland Limited;
 • Informace získané z Sklik, který provozuje Seznam.cz, a.s.;
 • Informace získané z Facebook pixel a jiné nástroje, které provozuje Facebook Ireland Ltd.;
 • Informace získané z Twitter, které provozuje Twitter International Company.;
 • Informace získané z LinkedIn, které provozuje LinkedIn Ireland Unlimited Company.;

Osobní údaje uchazečů [adresa, datum narození, dosažené vzdělání, pohlaví, foto, telefon, email] ze zaslaných životopisů. Data slouží pro nábor zaměstnanců a výběrové řízení.


B - Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje, které nám předáte prostřednictvím webových stránek případně použijeme pro tyto účely:

 • K tomu, abychom Vás kontaktovali pro vzájemnou spolupráci. Navážeme-li spolupráci, je zpracování založeno na plnění vzájemného smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud spolupracovat nebudeme, je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který zajišťuje vzájemnou komunikaci.
 • Obrátíte-li se na nás s požadavkem pro poskytnutí podpory v souvislosti se zakoupenými službami nebo produkty, budeme Vaše informace používat pro účely vyřízení požadavku, a to na základě plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Jste-li uchazečem o zaměstnání, budeme Vaše osobní údaje obsažené v životopisech a ostatních dokumentech, které souvisí s náborem používat za účelem výběrového řízení a vzniku případného pracovněprávního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje si můžeme ponechat určitou dobu i po skončení výběrového řízení, v případě, že by se vybraná pozice opět uvolnila, nebo bychom Vám chtěli nabídnout podobnou pozici. Bližší informace o zpracování v souvislosti s náborem Vám rádi sdělíme v průběhu výběrových řízení.

Osobní údaje, které zpracováváme když využíváte naše služby nebo dodané produkty zpracováváme pro to, abychom Vám tyto služby či produkty mohli poskytnout. Právním základem je plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zároveň se musíme chránit pro případné soudní spory a při žádostech, které na nás mohou státní orgány vznášet, a tak budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ze zákona nám lze uložit povinnost Vaše osobní údaje ukládat po stanovenou dobu, potom budeme osobní údaje zpracovávat na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Osobní údaje získané z nástrojů třetích stran, jež jsou implementovány na našich webových stránkách, nebo jsou z našich vlastních nástrojů, můžeme používat pro různé účely a vždy bude záležet na tom, jaké nástroje zrovna používáme. Jde o nástroje, které nám pomáhají s analýzou na našich webových stránkách, s měřením návštěvnosti, nahráváním Vaší aktivity atd. Nejčastěji používáme nástroje pro analytiku a zjišťování, co na našich webových stránkách děláte za úkony nebo kolik lidí stránky navštěvuje. Právním základem bude náš oprávněný zájem, který spočívá ve zlepšování našich služeb nebo dodaných produktů anebo webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 • nástroje fungující ve většině případů na tzv. souborech cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči. Výčet cookies najdete v informační liště, která je umístěna na webových stránkách, když na ně vstoupíte. K uložení cookies budeme požadovat Váš souhlas.

S Vašimi osobními údaji nakládáme podle těchto zásad na základě plnění vzájemné smlouvy či Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě Vašeho souhlasu, který jste udělili pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uvedený v těchto zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je Váš souhlas zapotřebí. V takovém případě Vás budeme informovat a požádáme Vás o souhlas. Není-li Váš souhlas potřeba, předem Vás informujeme o rozsahu zpracování.

Možná Vám od nás přijde email. Souvisí-li email s poskytováním našich služeb nebo dodaných produktů, nebo souvisí-li s odpovědí na Váš dotaz, o který jste požádali přes naše formuláře, činíme tak na základě smluvního vztahu nebo našeho oprávněného zájmu.


C Příjemci osobních údajů

Dbáme na ochranu Vašich osobních údajů, a tak osobní údaje předáváme třetím stranám jen za výše uvedenými účely, pouze v nezbytném rozsahu.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • orgány státní správy podle našich zákonných povinností, hlavně Finanční správa České republiky, Česká správa sociálního zabezpečení, a ostatní orgány pro obhajobu právních nároků, nebo na základě oficiální výzvy, kterou nám zašlou;
 • firma, která nám obstarává správu našich webových stránek a analytických nástrojů na webových stránkách;
 • poskytovatelé serverů, webových, cloudových a IT služeb: WEDOS Internet, a.s., Jan Weisgerber, Joomla.org;
 • poskytovatelé účetních služeb: Externí účetní se sídlem v České republice;
 • naši pracovníci, kteří pracují na základě smlouvy o spolupráci;

Máte-li zájem vědět, komu jsou Vaše osobní údaje sdíleny, napište nám na náš email a požadované informace poskytneme. Budeme-li používat poskytovatele, kteří jsou ve třetích zemích, budeme osobní údaje předávat jen za předpokladu, že pro předání budou existovat potřebné záruky.


D Soubory cookies

Jde o datové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho zařízení (např. PC) nebo mobil ve chvíli, kdy si prohlížíte naše webové stránky. Z těchto souborů získáme informace, abychom zjistili, jaké stránky si prohlížíte a mohli Vám tak přizpůsobit reklamu podle Vašeho zájmu, anebo abychom zajistili fungování našich webových stránek.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které slouží k:

 • analýze;
 • marketingu;
 • funkcí, které nejsou nezbytné pro zobrazování webových stránek a poskytování ostatních služeb;

Na webových stránkách lze používat tzv. technické cookies k tomu, aby webové stránky fungovaly jak mají, nebo abychom zaznamenali, zda jste s cookies udělil souhlas. Neexistuje možnost jak použití těchto cookies odmítnout.

Vyjma technických cookies využíváme i jiné cookies pro účely uvedené výše. Tyto cookies ukládáme jen s Vašim souhlasem pro každý z uvedených účelů zvlášť. Rozhodnete-li se udělit souhlas pouze s některými cookies podle nastavení při udělování souhlasů, nezapnou se ty cookies, u kterých jste souhlas neudělili. Souhlas můžete kdykoliv odmítnout změnou nastavení podle daného tlačítka na webových stránkách. Odmítnutím souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Do té doby, než souhlas odvoláte, je využití cookies oprávněné.

V součinnosti s cookies využíváme tyto nástroje:

 • "Google Analytics" a jiné nástroje od společnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko;
 • "Sklik" od společnosti Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 (u tohoto nástroje je ukládán soubor cookie "sid" a související cookies);
 • "Facebook pixel" a ostatní nástroje od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irsko;
 • od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, sídlem Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irsko;
 • od společnosti Twitter International Company, sídlem One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko;

Pokud by u některého nástroje docházelo k předávání osobních údajů na území mimo EU, je takové předávání založeno na potřebných zárukách (standardních smluvních doložkách a doplňujících přijatých opatření) či na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně.


Tabulka cookies » zde


E Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme mít uloženy a pracovat s nimi jen po dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, pro které byly uloženy. Nutnost doby uchování se pro různé typy údajů v kontextu různých služeb a dodaných produktů může lišit. Bude se tak lišit i doba uchování. Mezi kritéria, na jejichž základě je stanovena doba uchování informací, patří:

 • Po jakou dobu jsou osobní údaje potřeba k poskytování našich služeb neo dodaných produktů a pro zajištění chodu naší firmy? Zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování našich služeb a dodaných produktů, udržování zabezpečení systémů, se kterými pracujeme a na udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. To je obecně platné pravidlo, které je základem pro určení doby uchování Vašich dat.
 • Poskytujete nám Vaše údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat po tuto dobu.
 • Jsou přijaté osobní údaje citlivé? Pokud ano, je vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Stanovili jsme a oznámili určitou dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nepřekročíme.
 • Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme mít data uložena dle Vašeho souhlasu.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní či související závazky ukládat data? Pokud ano, budeme mít data uložena v souladu s těmito závazky. Patří sem zákony, které upravují povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data, která souvisejí s vyšetřováním či data, která je potřeba uchovávat pro účely soudního sporu.
 • Dostáváte-li od nás obchodní sdělení, budeme je posílat po dobu, dokud nám zasílání neodmítnete, nebo tak dlouho, což je uvedeno v textaci, když se přihlašujete k odběru, anebo nám dáte souhlas s jejich zasíláním.

F Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva?

Ve vztahu k našemu zpracování Vašich osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu;
 • na výmaz („právo být zapomenut“);
 • na omezení zpracování údajů;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • na přenositelnost údajů;
 • odmítnout souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou sepsána níže, abyste měli jasnou představu o jejich obsahu.

 

Právo na přístup: můžete si požádat (kdykoliv) o naše potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vás, jsou nebo nejsou zpracovávány. Jsou-li, tak z jakých důvodů, v jakém rozsahu, a komu jsou přístupny, jak dlouho je budeme uchovávat (pracovat s nimi). Máte právo na opravu, na výmaz, na omezení zpracování. Můžete vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, vč. profilování. Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

Právo na opravu: můžete nás kdykoliv požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné, neúplné nebo neaktuální.

Právo na výmaz:

 • musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány
 • zpracování je protiprávní
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • ukládá nám to zákonná povinnost
 • ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení: dokud nevyřešíme sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než, že budeme mít uloženy a můžeme je použít jen s Vaším souhlasem či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely marketingu či z důvodu oprávněného zájmu, vč. profilování, které je založeno na našem oprávněném zájmu. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, které je založeno na jiných důvodech, bude námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat, anebo že námitka nebyla zdůvodněna a zpracovávání bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracovávání omezeno.

Právo odvolat souhlas na zpracování osobních údajů: pokud jste nám pro určitý účel udělili souhlas (via obchodní sdělení), máte právo jej kdykoliv odvolat kontaktováním přes náš email. Posíláme-li Vám obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas odvolat odhlášením se v každém jednotlivém obchodním sdělení. Pravidla pro odvolání souhlasu poskytneme při získání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Právo na přenositelnost: máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli na základě souhlasu, které jsou zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly Vaše osobní údaje případně předány jinému správci.

Máte-li připomínky či stížnost, která se týká ochrany osobních údajů či dotaz nebo uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše dotazy a připomínky zodpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete případně podat jakoukoliv stížnost. Podrobné informace najdete na adrese https://www.uoou.cz.


ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady mohou být čas od času měněny. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejňujeme na našich internetových stránkách https://www.purehab.cz.

Půjde-li o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat emailem).

Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto zásady jsou účinné od 3. 5. 2023

 

Mgr. Petra Urbancová

5. května 660, Dolní Břežany

mobil:  732 405 049

© 2023 PUrehab  |  ič. : 76646696, firma je zapsána v živnostenském rejstříku MěÚ Mariánské Lázně, není plátce DPH